نوشته‌ها

ساب سنگ

کف ساب

/
کف ساب به معنای ساب زدن سنگ کف عبارتند از :کف ساب بتن،کف ساب سرا…